052-6200307
תיק שטח
 
מערך החשמל והאנרגיה
מערך הדלק
מערך הגפ"מ
מערך המילוטחדרי מדרגות
דרכי מילוט מהמבנה
מערכת כריזה
מערך קשר פנימי
מחסום/ שער / גורמים מעכבים
תרשימים תכניות תרשים שטח
מיקום הידרנטים, ברזי סניקה, רחבות הערכות
מקום אחסון דלק מקום אחסון גפ"מ
דוחות ביקורת שנתית כולל מעבדות למערכות גילוי אש ועשן
מערכת מתזי מים, חשמל וכ"ו
צילומים
הערכת סיכונים
(רק למבנים שבנספח א' להוראת מכ"ר 503)
הערכת סיכוניםפרוט גורמי הסיכון במבנה
פרוט מוקדי הסיכון במבנה
גורמים העלולים לעקב את פעולות
             כוחות הכיבוי וההצלה
אירוע בעל שכיחות גבוהה לפי אופי האתר
שריפה התמוטטות חלק מבניין
פרוט פעילויות בזמן אירוע/ תקלה במבנהאחריות וסמכות
הפעלת הנוהל
שלבים בטיפול באירוע ומשימות עיקריות
ארגון מערך החירום
קשר ושליטה באירוע
נושא כללי
מידע על המבנה שם הבניין
כתובת מדויקת
שטח הבניין
יעוד הבניין
דרכי תקשורת דרכי תקשורת בעת אירוע
תיאור המבנהמיקום המבנה( כתובת + מפה
תיאור כללי של המבנה(סיווג, שימוש וייעוד
דרכי גישה למבנה + תמונות
פירוט כושר הדרך לשאת את רכבי הכיבוי
מכשולים בדרכי הגישה+ תמונות
מיקום רחבות כינוס והיערכות+ תמונות
דרכי חדירה למבנה + תמונות
מיקום רחבת פינוי אנשים מהמבנה+ תמונות
סביבת המבנה
תיאור סביבה + תמונות
מערכות אספקת מים
       וציוד גילוי וכיבוי אשברז אספקת מים ראשי למבנה
ברז אספקת מים עירוני(מחוץ לגדר המבנה)
ברז אספקת מים חיצוני (בתוך גדר המבנה)
ברזי כיבוי פנימיים בתוך המבנה
גלגילונים בתוך המבנה
מערך משאבות מים
ברז מתזים ראשי למבנה
ברז מתזים ראשי קומתי
 
הערכות בעלים
         לטיפול באירוע נוהל פינוי
נוהל היערכות
הפעלת כוח אדם
דרכי קשר וחבירה עם כוחות הכיבוי
             שיטור והצלה
נספח ב' נתונים עיקריים לשלבים ראשונים באירוע
מאגר מים לכיבוי אש + נפחו
ברזי הסנקה להדרנטים  ולמתזים  שבמבנה
מערכות כיבוי אוטומטיות במבנה
מערך גילוי אש ועשן
מיקום רכזת גילוי אש ועשן ראשית
מיקום רכזת גילוי אש ועשן משנית
לחצני אזעקה והתרעה במבנה
מערכת  לשחרור חום ועשן מיקומה וצורת הפעלה
מערכות על לחץ
מערכת אוטומטית בארונות חשמל ראשיים
            מערכת גילוי אש ועשן
            מערכת כיבוי
מטפים
תיאור מפורט של
המבנה מספר קומות
עבור מבנה מגורים
מספר אנשים המרבי השוהים במקום
שעות פעילות של המקום
תיאור החניוןדרכי גישה לחניון
גובה ורוחב כניסה לחניון + תמונות
מבנה החניון(על קרקעי/ תת קרקעי/ פתוח/ סגור)
מספר קומות החניון
אמצעי שחרור עשן בקומת החניון
אגפים בבנייןמחסנים מיקום וסידורי בטיחות אש
מעליות  פירים
 

תגיות : בטיחות אש | תיק שטח | תיק מפעל | רישוי עסקים | היתר רעלים | בטיחות בעבודה | ביקורות שנתיות  | הדרכות בטיחות באש | מערך כיבוי אש | הדרכות בטיחות אש | מערכת גילוי עשן | מערכת מתזי מים  | רשות הכבאות | ידיות בהלה | מעבדה לכיבוי במנדפים | מטפי כיבוי אש | עמדות כיבוי אש | תוכנית לשחרור עשן | תוכנית בטיחות אש | יועץ בטיחות אש מורשה | דרכי מילוט