052-6200307
תיק מפעל
 

רשות הכבאות והמשרד להגנת הסביבה דורשים תיק מפעל
תיק המפעל כולל בתוכו
עמוד שער הצהרת  . תופש המקום  .תוכן  העניינים  מידע על המבנה . כתובת  מדויקת
דרכי התקשרות בעת אירוע תיאור המבנה דרכי גישה רחבות הערכות לכיבוי אש ודרכי החדירה למבנה
צילום -  דלת יציאה/ כניסה  ראשי למפעל מכיוון אולם יצור היכול לשמש כדרך לגישה לרחבת היערכות לכוחות החילוץ
תיאור סביבת המבנה . מגורים מבנים צמודי קרקע בנינים גבוהים רבי קומות מסחר תעשיה
תיאור מערכות הספקת המים והציוד לגילוי וכיבוי אש במבנה על כל אגפו
רחבת פינוי אנשים מהמבנה. דרך חדירה למבנה.-רחבת גישה הערכות וחניה לרכבי חרום  
עמדת כיבוי אש . מערך משאבות המים  . מערך גילוי אש ועשן  . רכזת גילוי אש ועשן מרכזית
לחצן הזעקת כיבוי אש . רכזת גלוי עשן ואש,ארון חשמל משרדים
מערכת לשחרור חום ועשן  . מטפים במבנה . תיאור מפורט של המבנה . כניסה ראשית ורשמית למפעל
נושא: עמוד/ים נהלים /מבנה מערך החירום . לוח חשמל ראשי . מערך המילוט מהמבנה
הערכת סיכונים . תרחיש יחוס  . פירוט הפעילויות  לביצוע בזמן אירוע / תקלה במבנה
שלב ראשון  . התגובה המידית .  גורמים  פנימיים : בעלי תפקידים צוותים מפעליים למשימות 
גורמי חוץ ושירותי חירום  להצלה ולשליטה .  שלב שני  . המענה הראשוני
שלב שלישי המענה המשלים .  שלב רביעי שלב השיקום .  ארגון מערך החירום .  קשר ושליטה בטיפול באירוע  
הערכות בעלי המבנה לטיפול באירוע הגשת תיק שטח ועדכונו  .   נספח א' . - פירוט רשימת המבנים הנדרשים להכין תיק שטח
נוהל חרום - -ניהול תרחיש שריפה . שיטה  דגשים לממלאי תפקידים 

סיכום
אחריות ביצוע . אחריות בקרה . נושא: עמוד/ים נהלים /מבנה מערך החירום . תיעוד אירוע שריפה" (טופס דיווח ראשוני ) חרום  האחריות על הבטיחות במקום העבודה
ארגון מערך החירום במפעל . התגוונות אזרחית במפעל  .  צוותי התגוננות במפעל - ייעוד ותפקידים .  מבנה ממלאי תפקיד וצוותיהם .   צוות חילוץ
טיפול באירוע חומ"ס ביבליוגרפיה .  תמונות
 

תגיות : בטיחות אש | תיק שטח | תיק מפעל | רישוי עסקים | היתר רעלים | בטיחות בעבודה | ביקורות שנתיות  | הדרכות בטיחות באש | מערך כיבוי אש | הדרכות בטיחות אש | מערכת גילוי עשן | מערכת מתזי מים  | רשות הכבאות | ידיות בהלה | מעבדה לכיבוי במנדפים | מטפי כיבוי אש | עמדות כיבוי אש | תוכנית לשחרור עשן | תוכנית בטיחות אש | יועץ בטיחות אש מורשה | דרכי מילוט