052-6200307

Slide One

נ.מ בטיחות  ממונה בטיחות אש
מס' רישיון  0050517
נ.מ בטיחות *ממונה בטיחות אש * מס' רישיון 0050517  צרו קשר ונחזור אלכם בהקדם 052-6200307  
חברתנו נ.מ בטיחות ומגון : עוסקת ונותנת יעוץ בתחומים הבאים
יועץ בטיחות אש מורשה רשות הכבאות . יועץ בטחון מורשה משטרת ישראל מנב"ט ממונה בטיחות נאמן בטיחות בעבודה . נאמן בטיחות אש . מבקר ותחזוקאי מטפים וציוד מטלטלין . רכז נגישות
 
בטיחות בעבודה
משרד העבודה מבצע אכיפה במוסדות אשר מעסיקים עובדים כגון מפעלים מוסכים וכו"ו


 
רישוי עסקים
עסק אשר טעון רישוי חייב לעמוד בדרישות החוק לשם כך יש לפעול מול כל הגורמים  


 
תיק שטח
מידע על המבנה מערך החשמל והאנרגיה הערכות בעלים לטיפול באירוע נוהל פינוי


 
בטיחות אש
כבכל שנה רשות הכבאות מבצעים ביקורות שנתיות בעסקים טעוני רישוי ולאחר מכןכדי להכניס את כל העסקים בישראל למסגרת החוק, ולפקח עליהם לטובת הכלל, נחקק בכנסת בשנת 1968 חוק רישוי עסקים. כמעט כל עסק, חברה וארגון בישראל מחויבים באישורים המתאימים לפעילותם, והם אף נדרשים לעמוד בדרישות כיבוי אש, הגנת הסביבה, איגוד ערים ומשטרת ישראל

 
הדרכות
הדרכה בעזרה ראשונה החייאה בסיסית החייאת ילדים ותינוקות  עצירת שטפי דם


 
תיק מפעל
מכיל מידע על המבנה דרכי התקשרות בעת אירוע דרכי גישה עמדות כיבוי אש


 
ביקורות שנתיות
בדיקות שנתיות למערכות מתזים מערכות החשמל מערכות גילוי אש 


 
היתר רעלים
הוצאת היתר רעלים לעסקים כגון  מלונות  בריכות שחייה ומפעלים נדרשים להיתרתגיות : בטיחות אש | תיק שטח | תיק מפעל | רישוי עסקים | היתר רעלים | בטיחות בעבודה | ביקורות שנתיות  | הדרכות בטיחות באש | מערך כיבוי אש | הדרכות בטיחות אש | מערכת גילוי עשן | מערכת מתזי מים  | רשות הכבאות | ידיות בהלה | מעבדה לכיבוי במנדפים | מטפי כיבוי אש | עמדות כיבוי אש | תוכנית לשחרור עשן | תוכנית בטיחות אש | יועץ בטיחות אש מורשה | דרכי מילוט